ระบบสารสนเทศระดับคณะ (สำหรับบุคลากร)

Room - Booking

ระบบจองห้องประชุม / ห้องเรียน ออนไลน์

E-Office

ระบบสารบรรณและปฏิทินนัดหมาย

E - Form

แบบฟอร์มสร้างใบลาอิเล็กทรอนิกส์

Sci TOR

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการและพนักงานสายวิชาการ

Faculty CV

ระบบ CV ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

Workload System

ระบบบันทึกภาระงานของสายสนับสนุน

Supplies System

ระบบพัสดุครุภัณฑ์

Sci Fin System

ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

Sci Admission

ระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์
โครงการที่คณะดำเนินการเอง

Sci Flowchart

ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

Sci Instructors info

ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

E - Reservation for lecturer

ระบบสำรองที่นั่งสำหรับอาจารย์

Sci Project

ระบบบันทึกโครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์

Car-Booking

ระบบจองรถราชการ

SCI-TQF

ระบบบันทึก มคอ.คณะวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศระดับคณะ (สำหรับนิสิต)

E-Activity

ระบบเครดิตกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี

E - Reservation for Students

ระบบสำรองที่นั่งสำหรับนิสิตปริญญาตรี

Sci Alumni

ระบบศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย (ตามยุทธศาสตร์ กพร.)

REG MSU

ระบบส่งเกรด

RMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

MSU BUDGET MANAGEMENT

ระบบงบประมาณ

MSU Budget Plan

ระบบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้

MSU QA

ระบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

MSU STAFF

ระบบบุคลากร

Energy

ระบบรายงานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

MSU ERP

ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MSU EDS

ระบบงานสารบรรณ

KPI MSU

ระบบบริหารยุทธศาสตร์