หลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร

Screenshot 2022-09-27 152700

ภาควิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อักษรย่อ : วท.บ. คณิตศาสตร์ (จำนวน 134 หน่วยกิต)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2) สาขาวิชาสถิติ
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
อักษรย่อ :
วท.บ.สถิติ (จำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาฟิสิกส์ (Physics)

1) สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อักษรย่อ :
วท.บ.ฟิสิกส์ (จำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
อักษรย่อ :
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

รายละเอียดเพิ่มเติม
3) สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
อักษรย่อ : วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ  (จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม
4) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ อักษรย่อ : กศ.บ. (ฟิสิกส์) (จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต)
รายละเอียดเพิ่มเติม
5) หลักสูตรสองปริญญา
วท.บ. ฟิสิกส์ และ วท.ม. ฟิสิกส์
6) หลักสูตรสองปริญญา
วท.บ. ฟิสิกส์ และ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ภาควิชาชีววิทยา (Biology)

1) สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา อักษรย่อ : วท.บ. ชีววิทยา จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ)  หรือ 141 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา อักษรย่อ : วท.บ. จุลชีววิทยา จำนวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
รายละเอียดเพิ่มเติม
3) สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล
อักษรย่อ : วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล 139 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ) หรือ 143 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาเคมี (Chemistry)

1) สาขาวิชาเคมี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อักษรย่อ : วท.บ. เคมี (จำนวน 130-142 หน่วยกิต)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2) สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี
อักษรย่อ : วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ) หรือ 128 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม