แบบประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจและความคาดหวัง
ในการใช้บริการจากงานต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

งานอาคารสถานที่

งานวิเทศสัมพันธ์

งานสารบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานยานยนต์

งานบุคคล

งานสารสนเทศ

งานระบบเครือข่าย

งานการเงินและบัญชี

งานแผน

งานพัสดุ

งานวิชาการ

งานเลขานุการคณบดี

งานวิจัย

งานกิจการนิสิต

งานบริการวิชาการ

หน่วยบริการเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาฟิสิกส์