1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข
3อาจารย์ ดร.จิรภา เพชร์สม

ผลงานวิจัย