ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 10.50 น.
ณ ห้องประชุม SC3-302 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

 

ขอเชิญประชุม-2-ตค.63-1