เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คนใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยาน