ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

1รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา สุระภี
3รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์
6รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
7อาจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตยา แสนศักดิ์