ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

1รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฤทธิเดช (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เหลากูล
5อาจารย์ ดร.ดาริน อ่อนขาว 

ผลงานวิจัย