1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์ (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร
3อาจารย์ ดร.เจนจิรา เปี่ยมดี
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โซคเกื้อ

ผลงานวิจัย