ชุมชนคำแคนตั้งอยู่ที่ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนา ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลังเป็นหลัก แต่ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวจังหวัดมากนักจึงมีการลงทุนทำฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่อีกอาชีพหนึ่ง ปัจจุบันมีฟาร์มขนาดกลางในพื้นที่จำนวนหลายฟาร์มและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการเข้ามาของฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่ทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นมูลสัตว์ ในปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ดำเนินโครงการระบบผลิตและจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อเป็นต้นแบบระบบที่มีการพึ่งพากันระหว่างฟาร์มสุกรกับชุมชนรอบข้าง นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของชุมชนได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจึงขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเป็นภาคีเครือข่ายในการศึกษาเรียนรู้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและวิจัยผลกระทบทางด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนไป นับเป็นจุดเริ่มต้นก่อเกิดความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้และการจัดการด้านพลังงานเพื่อการมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินงานร่วมกันในตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การบูรณาการของอาจารย์ บุคลากร นิสิต วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน/อิเล็กทรอนิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับภาคีเครือข่าย โรงเรียนคำแคนวิทยา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน และสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น โดยนำความรู้ทางวิชาการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพ แก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการนาเอาหลักการควบคุมคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย

ปี 2559: โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ผลกระทบจากการผลิตและจ่ายแก๊สชีวภาพ

ปี 2560: โครงการเรียนรู้และถ่ายทอดระบบผลิตและจ่ายแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน

ปี 2561: การวางระบบผลิตและจ่ายแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน

ปี 2562: โครงการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนคำแคนอย่างยั่งยืน

รายละเอียด >>