รศ.ดร.มงคล อุดชาชน
หัวหน้าหน่วยวิจัย

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
สมาชิกหน่วยวิจัย

ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี
สมาชิกหน่วยวิจัย

ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
สมาชิกหน่วยวิจัย

Prof.Clive Burrett
สมาชิกหน่วยวิจัย

ผลงานวิจัย