ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติไทย แก้วทอง (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก
3รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์ สีพลไกร
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิศ พิศชวนชม

ผลงานวิจัย