ในวันที่ 27  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูจุรีรัตน์ จวงสมุทร  คุณครูผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย