ในวันที่ 26  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์  จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูวลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว  คุณครูผู้ประสานงาน  คุณครูลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตฯ   และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ท่านผู้อำนวยการ โกศล  เสนาปักธงไชย รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย