คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ผ่านรอบแรก การคัดเลือกผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นโครงการ Young Rising Strs of Science Award 2020 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะเข้าไปนำเสนอผลงานแบบบรรยายในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563) ได้แก่

1)  นาย รัฐพล ภูมาตนา นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ และ ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ

2) นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ และนายนาวา สีสุวรรณ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานเรื่อง Innovation for measuring density, freshness and grade of non-destructive chicken eggs ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน และ ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

3) นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ และ นางสาววาสนา ปินะถา นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง Regional-analysis-of-ExtremeValues-by-Particulate-MatterPM2.5Concentration-in-IndustrialParkThailand โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

4) นางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง และนายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์  จากผลงานเรื่อง The PROBABILITY DISTRIBUTION OF daily and monthly streamflowin the Chi-River Basin  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์