คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

CV