1. ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
 2. M.N.V. Prasad, Emeritus Professor
 3. นางปราณี สีหบัณฑ์
 4. รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
 5. รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
 6. รศ.ดร.วรรณชัย ชาแท่น
 7. รศ.ดร.วิลาวณย์ พร้อมพรม
 8. ผศ.ดร.ปิยนุช คะเณมา
 9. ผศ.ดร.พรทิพย์ อติชาติ
 10. ผศ.ดร.วรนันต์ นาคบรรพต
 11. ผศ.ดร.วราภรณ์ สุทธิสา
 12. ผศ.ดร.อรอุมา แก้วกล้า
 13. ดร.เจนจิรา เปี่ยมดี
 14. ดร.นุชสุภา สุนทมาลา
 15. ดร.บุษรา ยงคำชา
 16. ดร.สุรศักดิ์ ขันคำ
 17. ดร.วิญญา ดุงแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าหารือเพื่อพัฒนางานด้านข้อมูลขนาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้าร่วมนำเสนอผลงานเนื่องในงานวันดินโลก ประจำปี 2564

– บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มมส โครงการเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”