เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยทีมงานจากกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหาร บ.สฤก ภายใต้เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงานวิจัยจากหน่วยวิจัย Data Science for Sustainable Agriculture; Climate Change, Innovation and Extreme Risk Assessment (DSSA) และ หน่วยวิจัยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนางานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลครัวเรือน (HAB) ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาชุมชนผ่านกลไก Social Lab ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม