เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ในการลงพื้นที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ U2T เพื่อรับฟังปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กรมพัฒนาที่ดิน