1รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
3อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง

ผลงานวิจัย