ผศ.ดร. ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค้นพบกิ้งกือกระบอกสกุลใหม่ของโลก (new genus) ได้แก่ สกุล Coxobolellus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 ซึ่งประกอบไปด้วยสปีชีส์ใหม่ของโลก (new species) จำนวน 10 สปีชีส์ โดยได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (quartiles 1) คือวารสาร Invertebrate Systematics เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2020
กิ้งกือสกุล Coxobolellus ที่เป็นสกุลใหม่นี้ ได้ตั้งชื่อตามลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของขาปล้องที่ 1 หรือ coxa กิ้งกือกระบอกหางมนสปีชีส์ใหม่ของโลกทั้ง 10 สปีชีส์นี้ ประกอบไปด้วย C. albicepsC. compactogonusC. fuscusC. nodosusC. serratusC. simplexC. tenebrisC. tigrisC. transversalis และ C. valvatus กิ้งกือทั้ง 10 สปีชีส์นี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา และมีดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcode) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสปีชีส์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของกิ้งกือกลุ่มนี้โดยใช้ข้อมูลทางด้านชีวโมเลกุลร่วมด้วย
การค้นพบและการศึกษากิ้งกือกลุ่มนี้มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากในบางสปีชีส์พบความแปรผันของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในรูปแบบของ polymorphism หรือการมีลักษณะหลายรูปแบบ จึงถือว่ากิ้งกือเป็นโมเดลสำคัญที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาอนุกรมวิธาน และวิวัฒนาการได้เป็นอย่างดี

ผลงานวิจัย

Pimvichai, P., Enghoff, H., Panha, S. and Backeljau, T (2020). Integrative taxonomy of the new millipede genus Coxobolellus, gen. nov. (Diplopoda : Spirobolida : Pseudospirobolellidae), with descriptions of ten new species. Invertebrate Systematics, 34(6): 591-617.