ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit) ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาเจ็ตแบบเรียงแถว ที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ผลงานวิจัยอื่น ๆ ของหน่วยวิจัย

อนุสิทธิบัตร