ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้แก่ อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาเจ็ตแบบเรียงแถว ที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

อนุสิทธิบัตร