อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ
หัวหน้าหน่วนวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยิ่งสูงเนิน
สมาชิกหน่วนวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์
สมาชิกหน่วนวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง
สมาชิกหน่วนวิจัย