1รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ซีระโรจน์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์สิริ ปักเคธาติ
4นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
5นายธีรพล พรมโสภา
6นางสาวเจนจิรา จิรัมย์

ผลงานวิจัย