ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี สารธิมา (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู คําเมือง
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา นครเรียบ
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณศยา ท่อนโพธิ์
5อาจารย์ ดร.ธีรชัย คุณโทถม

ผลงานวิจัย