ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ (Prototype development of textiles coatings using atmospheric pressure plasma) โดยจุดเด่นของสิ่งทอที่เคลือบนั้นจะมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย สะท้อนน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเนื่องจาก cotton 100% plasma assist coated ZnO-NPs เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีติดคงทนไม่ซีดจางเร็ว นอกจากนี้ยังมีราคาขายที่ถูกกว่าผ้าเคลือบสารเคมีชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ผลิตเป็นหน้ากากผ้าแอนตี้แบคทีเรีย โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ