รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน
อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Biomimicry)
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่ เป็นการนำเสนอเทคนิคในการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่ ซึ่งระบบที่นำเสนอสามารถทำการคัดแยกเกรดและระบุความสดของไข่ได้แบบเวลาจริง ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ในการคัดแยกเกรดและความสดของไข่ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจชุมชน และครัวเรือน

ผลงานวิจัยอื่น ๆ ของหน่วยวิจัย