คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุน “ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก” (ทุน คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 23 ได้แก่

1) นายนิติธร เคนโยธา นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปวีณา เหลากูล
2) นางสาวระวิกานต์ คเชนกูล นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.เคมี อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จิตรลดา วิชาผง

สำหรับ ทุน คปก. หรือ ทุน โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก เป็นทุนที่ให้กับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเน้นการศึกษาปริญญาเอกที่มีการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการ ทุน คปก. แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุน คปก. ปกติ คือ ทุนที่นักศึกษา คปก. ทำวิจัยตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ
2. ทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย คือ ทุนที่นักศึกษาทำวิจัยตามหัวข้อที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และมีอาจารย์รับจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งบางหน่วยงานจะเสนอชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษามาเพื่อพิจารณาโดยตรง
3. ทุน คปก.-อาเซียน คือ ทุนที่สนับสนุนให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย

รายละเอียดของทุน

สำหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุน 5 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีการสนับสนุนดังนี้
1) ค่าครองชีพ (2 ปีแรก 10,000/11,000* บาทต่อเดือน   3 ปีหลัง 12,000/13,000* บาทต่อเดือน)
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (60,000 บาท/ปี)
3) เงินสนับสนุนการทำวิจัย (50,000 บาท/ปี)
4) เงินสนับสนุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (500,000 บาท)

สำหรับผู้จบปริญญาโท จะได้รับทุน 3 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีการสนับสนุนดังนี้
1) ค่าครองชีพ (12,000/13,000* บาทต่อเดือน)
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (60,000 บาท/ปี)
3) เงินสนับสนุนการทำวิจัย (50,000 บาท/ปี)
4) เงินสนับสนุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (500,000 บาท)

สึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน คปก. ได้ที่เว็บไซต์ http://rgj.trf.or.th/main/th/

256404041529135501626