1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองมูล
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ผิวอ่อน
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระนันท์ คําภักดี
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แสงสุระ
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี บุญซารี
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนันท์ ขามทอง
12อาจารย์ ดร.ณภัสนันท์ ศรีสารคาม
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร คงเอียด
15อาจารย์จตุพร แสนบริสุทธิ์
16อาจารย์ ดร.วรุจน์ นาคเสน