1ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กองยิ้ม
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลตาวัลย์
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล โกมณเฑียร
8รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพร แสงประจักษ์
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปีสุวรรณ
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ
13รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลหทัย แวงวาสิต
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อติชาติ
16รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช คะเณมา
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี
19อาจารย์ ดร.สุรเวซ สุธีธร
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปีสุวรรณ
21อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี ปาสาจะ
22อาจารย์ ดร.บุษรา ยงคําชา

ผลงานวิจัย