ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี
3รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สมตระกูล
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา กาญจนรัช
6อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ขันคํา
7อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สุทธิสา
9อาจารย์ ดร.สุจิรา มณีรัตน์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา แก้วกล้า

ผลงานวิจัย