1รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา ยีรัมย์ 
3อาจารย์ธนัทเดช โรจนกุศล
4อาจารย์ ดร.ชัยภัทร พลายบัว

  1. นักวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มมส ศึกษาผลกระทบทางสภาพอวกาศจากกระแสลมสุริยะความเร็วสูง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดินและภาคอวกาศ รวมถึงงานพยากรณ์อิเล็กตรอนพลังงานสูงด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง