1รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ยีรัมย์ 
3อาจารย์ธนัทเดช โรจนกุศล