1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ แก้ววังชัย
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐาเนตร นันทะบุตร
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก

ผลงานวิจัย