ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)


งานวิจัยได้ศึกษาด้วยทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น (Density Functional Theory) ของการดูดซับโมเลกุลยา 5-ฟลูออโรยูราซิล (5-Fluorouracil) บนท่อนาโนโบรอนไนไทรด์ (Boron Nitride Nanotube)  ที่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และได้รายงานสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางพลังงาน สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าท่อนาโนโบรอนไนไทรด์ที่มีการเจือด้วยโลหะแทรนซิชัน สามารถดูดซับและตรวจวัดโมเลกุลยา 5-ฟลูออโรยูราซิลได้ดี จึงมีความเหมาะสมที่จะนำวัสดุนาโนดังกล่าวมาพัฒนาเป็นวัสดุนำส่งยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้เผยแพร่บทความวิจัยนี้ในวารสาร Journal of Molecular Liquids ฐานข้อมูล ISI (Web of Science) และ Scopus  คลอไทด์ 1 (Q1) และมีค่า Impact Factor = 6.165

ผลงานวิจัยอื่น ๆ ของหน่วยวิจัย