ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

1รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สาขี (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร วันจันทึก
3รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน 
4รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทรถิระติกุล
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง 
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ รัตนเวชกุล 
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ เครือเนตร
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลักษณ์ อรรภรังสรรค์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัสกา ศิริอังคาวุธ
11อาจารย์ ดร.วิญญา ดุงแก้ว
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร พลหงษ์