เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ กศ.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. เคมี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม