หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก โดย ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และ ผศ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ปี 2014-2019จำนวน 8 ชนิด ได้แก่

1. หอยทากภูพานเปลือกร่อง Phuphania costata Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2014 พบที่ภูผาล้อม จังหวัดเลย ตีพิมพ์ใน RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 62: 352–357 Date of publication: 6 June 2014

2. หอยงวงท่อลำพูน Pearsonia lamphunensis  Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2015 พบที่ถ้ำเอราวัณ จังหวัดลำพูน ตีพิมพ์ใน RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 63: 287–292 Date of publication: 1 July 2015

3. หอยทากจิ๋วนักล่าเมืองเลย Sinoennea loeiensis Tanmuangpak &  Tumpeesuwan พบที่ภูผาล้อม จังหวัดเลย, 2015 ตีพิมพ์ใน RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 63: 293–300 Date of publication: 1 July 2015

4. หอยแก้วน้อย Sesara triodon Tanmuangpak &  Tumpeesuwan, 2017 พบที่ภูผาล้อม จังหวัดเลย ตีพิมพ์ใน Molluscan Research:  1–8 Date of publication: Published online: 02 Sep 2016.

5. หอยทากพิศวงเมืองเลย Aenigmatoconcha clivicola Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2017 พบที่ภูผาล้อม จังหวัดเลย ตีพิมพ์ใน RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 65: 181–188 Date of publication: 7 June 2017

6. หอยทากพิศวงคุณมนตรี Aenigmatoconcha sumonthai Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2018 พบที่ถ้ำช้างเผือก จังหวัดชุมพร ตีพิมพ์ใน RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 66: 170–176 Date of publication: 19 March 2018

7. หอยกระดุมเปลือกสัน Landouria strobiloides Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2019 พบที่สวนหินผางาม จังหวัดเลย ตีพิมพ์ใน RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 67: 298–305 Date of publication: 9 May 2019

8. ทากลดเปลือกเกาะใบ Muangnua arborea Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2019 พบที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตีพิมพ์ใน ZooKeys 894: 19–32 (2019) Date of publication: 3 December 2019