[tdc_zone type=”tdc_content”]

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.เจนจิรา จิรัมย์
นักวิทยาศาสตร์
นายธีรพล พรมโสภา
นักวิทยาศาสตร์
นางปาริชาติ กรุงนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป
น.ส.พัชริดา ชาวศรี
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภัคสิริ คำก้อน
นักวิชาการศึกษา
นายสุใจ ทานิสุ
นักวิทยาศาสตร์
[/tdc_zone]