“พลาสติกชีวภาพครบวงจร”
รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable Polymers Research Unit) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม