หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การให้ความรู้พื้นฐาน หลักการทำงาน และให้เข้าใจในการเตรียมตัวอย่าง” รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) เทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี (Liquid Chromatography) และเทคนิคสเปคโตรสโคปี (Spectroscopy) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือ โดยบริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น.

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสแกน QR CODE หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegKZAE2sFvVG2nVuSMdEOpvaoKvs971BHFAcIF6jUEXmTG3A/viewform
เพื่อลงทะเบียน (Link เข้าร่วมอบรมจะส่งไปยังอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน)

Academic-Focus-Group-Flyer