นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

1. ชื่อ-สกุล : สุนินาถ แก้วนิสัย นิสิตหลักสูตร : ปร.ด.(ฟิสิกส์)
ชื่อผลงานวิจัย : Effect of pulse frequency on the surface properties and corrosion resistance of a plasma-nitrided Ti-6Al-4V alloy
ตีพิมพ์ในวารสาร : Materials Research Express (MRX)
ฐานข้อมูล : ISI มีค่า Impact Factor ณ ปี ค.ศ.2023 เท่ากับ 2.3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

2. ชื่อ-สกุล : พชรพล อยู่เกิด นิสิตหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)
ชื่อผลงานวิจัย : Temporal Changes in Zooplankton Community Composition and Abundance in Chemical and Organic Rice Fields in Buri Ram Province, Thailand
ตีพิมพ์ในวารสาร : Journal of Fisheries and Environment
ฐานข้อมูล Scopus : มีค่า Impact Factor ณ ปี ค.ศ.2023 เท่ากับ 0.186
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า