นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. ชื่อ-สกุล : นางสาวชลลดา ไม้งาม นิสิตหลักสูตร : ปร.ด.(ชีววิทยา)
ชื่อผลงานวิจัย : Implications of Ultrasonication-assisted Extraction with Response Surface Methodology on Phytochemical Compositions and Antioxidant Activity of Polysaccharide Extract from Phellinus  rimosus (Berk.) Pilát Cultivated Mycelia in Northeastern Thailand
ตีพิมพ์ในวารสาร : The Natural Products Journal.
มีค่า Impact Factor ณ ปี ค.ศ.2024 เท่ากับ 0.8
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ
ทุนสนับสนุนการวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บาท


2. ชื่อ-สกุล : นางสาวนงนภัส นครไชย นิสิตหลักสูตร :วท.ม. (เคมี)
ชื่อผลงานวิจัย : Green hairy basil seed mucilage biosorbent for dispersive solid phase extraction enrichment of tetracyclines in bovine milk samples followed by HPLC analysis
ตีพิมพ์ในวารสาร : Talanta.
มีค่า Impact Factor ณ ปี ค.ศ.2022 เท่ากับ 6.1
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์
ทุนสนับสนุนการวิจัย : Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC จำนวน 192,000 บาท


3. ชื่อ-สกุล : นาย ธรรมนูญ นิลนิตย์ นิสิตหลักสูตร :วท.ม. (เคมี)
ชื่อผลงานวิจัย : Synergy of iron-natural phenolic microparticles and hydrophobic ionic liquid for enrichment of tetracycline residues in honey prior to HPLC-UV detection
ตีพิมพ์ในวารสาร : Food Chemistry.
มีค่า Impact Factor ณ ปี ค.ศ.2022 เท่ากับ 8.8
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์
ทุนสนับสนุนการวิจัย : Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC จำนวน 192,000 บาท