เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี 4 ประเภท ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (เป็นอาจารย์ประจำและปฏิบัติราชการเต็มเวลามาแล้วไม่เกิน 5 ปี)
  2. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัย
  3. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  4. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยทุนทุกประเภท ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารมาที่ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565