ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ณ  ต่างประเทศ นั้น บัดนี้  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  1 ราย ได้แก่

นางสาวประภาสิริ วาระเพียง นิสิตหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)
ประเภทที่นำเสนอ : แบบบรรยาย
หัวข้อที่นำเสนอ : Review of fossil bird in Thailand

ทุนสนับสนุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงานประชุม 2nd  International Pennaraptoran Dinosaur Symposium (IPDS2) ในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2566 ณ The Chinese University of Hong Kong, Central Ace, Hong Kong

ประกาศให้ทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ-ประภาสิริ