นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

 1. ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งตะวัน คำทวี นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์)
  ผลงานวิจัย : Exchange bias model including setting process: Investigation of antiferromagnetic alignment fraction due to thermal activation
  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Journal of Applied Physics (JAP) ISSN 0021-8979 ปี 2023 ฉบับที่ 133
  ฐานข้อมูล :  นานาชาติ ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2021  เท่ากับ 2.877
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
 2. ชื่อ-สกุล : นายอนุวัฒน์ ทุมมานาม นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)
  ผลงานวิจัย : Composition and antimicrobial activity of defensive secretions of the giant millipede Anurostreptus sculptus (Diplopoda, Spirostreptida, Harpagophoridae)
  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Tropical Natural History  ISSN  1513-9700 ปีที่ 2023 ฉบับที่ 23 หน้า 42-51
  ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2022 เท่ากับ 1.03
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย
  ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 30,000 บาท