นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี นิสิตหลักสูตร วท.ม. (ฟิสิกส์)  และนางสาวณิชานันท์ กุตระแสง นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมค่ายวิชาการ  Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation (The 4th AOFSRR School) ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

การประชุม Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation (AOFSRR) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับความร่วมมือด้านการวิจัย และร่วมมือกันในการก่อตั้ง AOFSRR School โดยกิจกรรมของ AOFSRR School ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2558 ที่ไต้หวัน ปัจจุบัน AOFSRR ประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย

ในปี พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในฐานะตัวแทนประเทศไทยมีความยินดีที่จะจัดงานโรงเรียน AOFSRR ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ในโอกาสนี้จะจัดกิจกรรม ดังนี้

1. บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีซินโครตรอน เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายเครือข่ายผู้ใช้ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคปฏิบัติที่ SLRI beamlines

3. กิจกรรมทัศนาจรเพื่อเปิดประสบการณ์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม 11 ประเทศสมาชิก

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโรงเรียน AOFSRR ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยรุ่นต่อไป และวิศวกรวิจัยจากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ

Announcement