นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ชื่อ-สกุล : นางสาว อภิญญา สุวรรณพงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (ชีววิทยา)
ผลงานวิจัย : Evaluation of Antidiabetic and Antioxidant Activities of Fruit Pulp Extracts of Cucurbita moschata Duchesne and Cucurbita maxima Duchesne
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : The Scientific World Journal  ISSN: 2356-6140 (Print) ISSN: 1537-744X (Online)
ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม