ชื่อ-สกุล นายศุภณัฐ บุตราช นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา)
ผลงานวิจัย : Morphology of Thai teleosaurid osteoderms from the Phu Kradung Formation of Thailand.
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Annales de Paléontologie
ฐานข้อมูล : ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2023 เท่ากับ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 20,000 บาท