รศ.ดร. สิริยาภรณ์ แสงอรุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัววัด Liquid-Scintillator-Filled Capillaries นั้นเป็นหัววัดที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการวัดนิวตรอนพลังงาน 14 MeV ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง Deuterium และ Tritium โดยหัววัดที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการวัดนิวตรอนพลังงาน 14 MeV และมีประสิทธิภาพในการแยกสัญญาณจากนิวตรอนและรังสีแกมมา โดยงานวิจัยนี้ ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของหัววัดในแหล่งกำเนิดรังสีนิวตรอน เช่น FNL (Tohoku University, Japan) และ OKTAVIAN (Osaka University, Japan) รวมไปถึงการเปรียบเทียบผลการทดลองและผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม heavy ion transport code system (PHITS) ผลการทดลองและคำนวณแสดงให้เห็นการทำงานของหัววัดที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับวัดนิวตรอน 14 MeV ซึ่งหัววัดนี้จะถูกนำไปวัดนิวตรอนในเครื่อง Fusion device อื่นๆ เช่น Large Helical Device ต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.3390/electronics12153219

ปฏิกิริยาระหว่าง Deuterium และ Tritium

Structure of a capillary-filled liquid scintillation detector.