เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) ได้จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11” ระดับภูมิภาค (Research to Market : R2M#11) ประจำปี 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยได้ดําเนินการคัดเลือกงานวิจัยที่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นงานวิจัยมีศักยภาพด้าน การตลาด มาศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ และจัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์และต่อยอด ผลงานวิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม เข้าแข่งขันในครั้งนี้

โดยผลงานวิจัย/นวัตกรรม “เจลผสมเทียมต้านมดลูกอักเสบ จากสารสกัดเปลือกมังคุด และหญ้าพันงูขาว” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ชรินญา โสอินทร์ สาขาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ไปแข่งขันต่อในรอบระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

ทั้งนี้ นิสิตที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (UIC MSU) ชื่อทีม “แม่วัวสาว” ได้แก่

1. นางสาวชลดา บุญย้อย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวสุจิตรา สมชัยศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาววนิดา เพชรจันทึก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาวนรีกานต์ วงศ์พิทักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นายสุรเชษฐ์ วงศ์หอม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา : Uic Msu